Journal

2018

2

Porphyrin-Containing Polymer as a Superior Blue Light-Absorbing Additive To Afford High-Jsc Ternary Solar Cells

Chia-Hua Li, Chia-Chih Chang, Yu-Hsuan Hsiao, Shih-Hao Peng, Yi-Jia Su, Soo Won Heo, Keisuke Tajima, Ming-Chi Tsai, Ching-Yao Lin*, and Chain-Shu Hsu*


ACS Applied Materials & Interfaces

Publication Date : 2018.12.10

1

Self-powered ultra-flexible electronics via nanograting-patterned organic photovoltaics

Sungjun Park, Soo Won Heo, Wonryung Lee, Daishi Inoue, Zhi Jiang, Kilho Yu, Hiroaki Jinno, Daisuke Hashizume, Masaki Sekino, Tomoyuki Yokota, Kenjiro Fukuda*, Keisuke Tajima*, and Takao Someya* 


Nature 

Publication Date : 2018.09.26